Luật cư trú số 81/2006/QH 11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật cư trú số 81/2006/QH 11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy đị...

Thủ tục lưu trú và thông báo lưu trú

- Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không ...

Thủ tục đăng ký tạm trú

- Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký...

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

- Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình: • Sổ hộ khẩu; ...

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

1.     Cấp giấy chuyển hộ khẩu - Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu. - Giấy chuyển hộ khẩu được cấp ...

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

- Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: • Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ h...

Thủ tục đăng ký thường trú

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng...